a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > NAV Dyrøy > Nyheter > Artikkel

Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Hver enkelt må først utnytte alle muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på stønad til livsopphold uansett årsaken til hjelpebehovet.

Sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Når sosialhjelp skal vurderes, vil NAV-kontoret i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt. Både arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdsbidrag, bostøtte og liknende vil bli vurdert. Likeså vil din formuessituasjon bli vurdert. Dersom du har oppsparte midler eller omsettelige eiendeler som ikke er nødvendig for ditt livsopphold (hytte, båt, campingvogn, dyr bil o.l.), vil du som hovedregel ikke ha krav på sosialhjelp så langt disse midlene rekker.

Hva slags opplysninger trenger NAV-kontoret?
Før NAV Dyrøy kan avgjøre om du har krav på økonomisk hjelp, må vi ha opplysninger som dokumenterer din økonomiske situasjon. En fullstendig oversikt over din egen og eventuelt din families inntekter og utgifter, gjeld og formue er nødvendig. Vi krever som hovedregel at du dokumenterer økonomiske opplysninger ved lønnsslipper, regninger / kvitteringer, opplysning om trygdeytelser, bankutskrifter o.l. Dersom du gir feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan det føre til at du må betale stønaden tilbake.

Har du plikt til å ta arbeid?
Er du arbeidsledig, har du plikt til å være aktiv for å skaffe deg arbeid. Du kan ikke la være å ta en ledig jobb eller delta i arbeidsmarkedstiltak fordi du heller vil ha sosialhjelp.

Hva skal økonomisk sosialhjelp dekke?
Det står ikke i loven hvor stort beløp du kan få i sosialhjelp. Enhver søker skal imidlertid vurderes individuelt og i følge loven skal sosialhjelpen dekke den enkeltes grunnleggende behov som nødvendig mat, toalett- og rengjøringsartikler, klær, strøm til matlaging og oppvarming, eventuelt brensel, nødvendige innbo- og husholdningsartikler, hus- og innboforsikring, TV-lisens, vanlige småutgifter til offentlig kommunikasjon, hårklipp, innkjøp av medisiner, rimelige fritidsaktiviteter og avis, samt utgifter til legebesøk og vanlig tannbehandling. Videre inngår utgifter til bolig som er så rimelig at det er sannsynlig at du selv vil klare å dekke dem i framtiden.

Kan jeg få sosialhjelp til å betjene gjeld?
NAV-kontoret har som utgangspunkt ikke plikt til å gi hjelp til å betjene lån. Du kan likevel få slik hjelp til boliglån dersom du har en rimelig boligstandard, eller bare trenger hjelp i en kortere periode. NAV-kontoret kan gi råd og veiledning i gjeldsspørsmål og samarbeide med deg om å ta kontakt med kreditorene for å endre vilkårene for nedbetaling av gjelden. Bare unntaksvis gis det sosialhjelp til dekning av annen gjeld enn boliglån. Slik hjelp kan likevel gis dersom du står i fare for å tape goder som er nødvendige for livsoppholdet. Dette kan være tilfellet dersom strømmen blir stengt på grunn av ubetalt strømregning eller du står i fare for å bli kastet ut på grunn av husleierestanse.

Blir økonomisk sosialhjelp alltid gitt som bidrag?
Det vanligste er å gi økonomisk sosialhjelp som bidrag. Hjelpen kan gis som lån, garanti for lån eller varer og tjenester. Før NAV-kontoret avgjør hjelpeformen, skal det vurderes om du har mulighet til å tilbakebetale lånet. Sosialhjelp gis som kontanthjelp og bare unntaksvis i form av varer og tjenester.

Kan NAV-kontoret stille vilkår for sosialhjelpen?
NAV-kontoret har anledning til å stille vilkår for at du skal få sosialhjelp. Forutsetningen er at vilkåret ikke er urimelig tyngende for deg. Vilkåret skal ha sammenheng med hjelpebehovet, og skal ha som siktemål å gjøre deg bedre i stand til å klare deg selv.