Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Nye innspill til arealplanen for Dyrøy ønskes

Formannskapet vedtok 18.1.2017 en arealstrategi for Dyrøy og åpnet i tillegg opp for en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel.


 

Arealstrategien sier noe om hvilke føringer som gjelder for hvordan eksisterende bosetting og næringsstruktur skal videreutvikles, og hvilke hensyn som er viktige å følge for nye tiltak.

I arealstrategien er det lagt vekt på å videreføre og legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsområder samt å styrke Brøstadbotn sentrum både med publikums- og sentrumsformål og offentlige og private tjenester. I tillegg til å videreutvikle boligområdene i sentrum ønsker en i kommunen for øvrig å ta utgangspunkt i aktive grendehus og forsamlingslokaler når det skal legges til rette for nye boliger. Med en slik strategi kan en styrke de ulike grende-samfunnene med bedre tilrettelegging med gang- og sykkelveger og andre tiltak for lokalsamfunnet, idrett og friluftsliv.

Det er videre viktig å bevare næringsgrunnlaget for landbruk og fiske, og med det styrke Dyrøy sine fordeler både som næringskommune og mulighetene for å videreutvikle reiseliv og turisme.

Frist for innlevering av nye innspill er satt til 25.mars. I den forbindelse inviteres det til eget informasjonsmøte i Nordavindshagen.

Møtet avholdes onsdag 15.mars fra kl. 18:00 til 20:00.

Her vil både politikere og administrasjon delta, og en får mer informasjon om hvor og hvordan en ønsker innspill til arealplanen. Går du med tanker om nye boligtomter, hytteområder eller ny næringsvirksomhet er dette en mulighet for å komme videre. De påfølgende dagene vil det i tillegg være åpen kontordag på kommunehuset der administra-sjonen bistår med veiledning og kart for aktuelle innspill.